Koulutustarvekysely 2022

Osaamis- ja koulututarvekyselyn tulokset kertovat esitystekniikka-alan murroksesta

Skills for Live Tech -hanke selvitti syksyllä 2022 esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan osaamis- ja koulutustarpeita. Kyselyn keskeinen tulos oli, että korona-aika muutti suhtautumista työhön ja osaamisen kehittämiseen. Eri taitojen osaamisissa ei kartoituksen mukaan ole juurikaan tapahtunut muutosta. 

Osaamisvajeiden paikkaaminen, kouluttautumismyönteisyyden vaaliminen ja perehdytysvalmiuksien lisääminen ovat edelleen esitystekniikka-alan täydennyskoulutuksen ytimessä. Pandemia-aika toi kentälle lisäksi työhyvivoinnillisen kestävyyden näkökulman. Näiden neljän tekijän ympärille rakentuu esitystekniikka-alan osaamisen pandemianjälkeinen uusi normaali.

Lue lisää:

Kartoituksen tulokset on koottu julkaisuksi, jonka löydät oheisen linkin takaa Theseus-palvelusta.

Osaamisen uusi normaali – esitystekniikka-alan taitojen kehitys 2019–2022

Osaamisvajeet painottuvat erikoistaitoihin

Tuoreella kyselyllä haluttiin selvittää esitystekniikka-alan ajantasaista osaamista ja sitä, miten tärkeänä tietyn tyyppistä osaamista alalla pidetään koronapandemian jälkeisessä ajassa. Kartoitus on jatkoa vuonna 2019 StageRight-hankkeessa toteutetulle kyselylle.

Kartoituksen tulosten valossa eri taitojen osaamisessa ei ole nähtävissä suurta muutosta koronaa edeltäneeseen aikaan. Selkeimmin muutos näkyy tietyissä teknisissä erikoistaidoissa. 

Vuonna 2019 osaamisvajetta tunnistettiin erikoistaidoista erityisesti 3D- sekä AR-, VR- ja XR-osaamisessa. Osaamisen taso näissä taidoissa on edelleen verrattain alhainen. Avoimista vastauksista käy ilmi paine verkko- ja tietotekniselle osaamiselle, kun työ muuttui koronan myötä monin paikoin etäpainotteiseksi. Tulosten perusteella striimaus- ja ethernet-verkkoihin liittyvä osaaminen on edelleen alhaista.

Kartoituksen tuloksissa huomio kiinnittyy myös siihen, että työturvallisuustaidoissa ei kokonaisuutena juurikaan näy muutosta kolmen vuoden takaiseen. Ripustus- ja nostotöitä koskevassa osaamisessa on kuitenkin havaittavissa hienoista parannusta, joskin taito nousee avoimista vastauksista esiin taitona, jonka osaajista on pulaa ja johon vastaajat toivovat lisää koulutusta.

Työn tekemisen murros

Pandemia-aika vaati esitysteknisen alan työntekijöiltä runsaasti muutoksensietokykyä. Koronan aiheuttama epävarmuus näkyy kartoituksen vastauksissa monien nykyisten toimintatapojen pohtimisena ja kyselyn vastauksista nousee esiin muutos työhön suhtautumisessa. 

Työhyvinvointi ja hyvinvoinnin edellytykset, työntekijöiden arvostus ja esihenkilövalmiudet muodostavat kokonaisuuden, jonka vastaajat toivovat kehittyvän tulevaisuudessa. Erilaisille ihmisen väliseen toimintaan liittyville taidoille on kyselyn tulosten valossa selkeä ja tunnistettu osaamistarve.

Alaistaidot eli työyhteisössä toimimisen taidot nousivat kyselyssä esiin sekä avoimista vastauksista että arvioitaessa työyhteisötaitojen osaamista. Erityisesti esihenkilöasemassa toimivat kommentoivat alaistensa alaistaitojen heikentyneen pandemian aikana. Yhtä lukuun ottamatta kaikissa eri toimintaympäristöissä alaistaitojen oli koettu heikentyneen verrattuna kolmen vuoden takaiseen.

Kyselyssä ei kysytty suoraan esihenkilötaitojen osaamista, mutta kolmen vuoden takaiseen kyselyyn verrattuna ihmisten ja asioiden johtamisen taidot nousivat esiin uutena taitona, johon toivotaan koulutusta ja lisäosaamista tulevaisuudessa.

Kriisistä kasvuun

Kartoituksemme tulosten valossa pandemian jälkeisessä ajassa korostuvat oman osaamisen kehittäminen ja työn tekemisen mielekkyys.

Yksilötasolla pohdittavaksi nousevat kysymykset siitä, minkälaisissa työsuhteissa alan töitä halutaan jatkossa tehdä tai minkälaiset ovat työn tekemisen ehdot. Isommassa kuvassa kartoituksen vastauksista nousee esiin pohdintaa siitä, miten alan toimintaa jatketaan pandemia-ajan jälkeen kannattavasti ja kestävästi.

Tulosten valossa on kuitenkin selvää, että alalla ei edelleenkään ole riittävästi koulutettua työvoimaa. Alalla työskentelevien työkokemuksen määrä on korkea, mutta edelleen yli puolet vastaajista kertoo pohjakoulutuksekseen perus- tai toisen asteen koulutuksen. Vain 33 prosentilla hankittu koulutus vastasi täysin työtehtävää, ja edelleen yli viidennes vastaajista kertoo, ettei koulutus vastaa nykyistä työnkuvaa lainkaan. 

Esitystekniikka-ala käy kokonaisuutena yhä läpi isompaa murrosta verrattain helposti omaksuttavista yksinkertaisista ammattitehtävistä kohti monimutkaisten digitaalisten järjestelmien ammattilaisten verkostoja.

Joustava täydennyskoulutus ja työn ohessa suoritettavat opinnot mahdollistavat muutoksiin reagoimisen ja työntekijöiden osaamisen kehittämisen kulloistenkin tarpeiden mukaan. Osaamisen kehittämisen tärkeimpänä mahdollistajana on työnantajien koulutusmyönteisyys. Oman osaamisen kehittäminen on tämän kartoituksen perusteella vastaajille tärkeää.

Lisätiedot:

Essi Santala, projektipäällikkö, essi.santala@metropolia.fi
Kiika Sarpola, projektikoordinaattori, kiika.sarpola@metropolia.fi

6.4.2023
Mustia kuljetuslaatikoita konserttiareenalla.

Osaamis- ja koulutustarvekysely – Skills for Live Tech

Osaamis- ja koulutustarvekysely tehtiin tarpeesta selvittää esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alan osaamistasoa. Tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka pohjalta voidaan kehittää alan koulutusta. Tietoa käytetään Skills for Live Tech -hankkeen täydennyskoulutuksien suunnittelussa. 

S4LTin koulutustarvekysely oli suunnattu laajasti kaikille esitys-, teatteri- ja tapahtumatekniikka-alalla toimiville henkilöille, yrityksille ja organisaatioille. Kyselyyn toivottiin vastauksia kaikilta, joiden työnkuvaan kuuluu esitys-, teatteri- tai tapahtumatekniikan käyttö, suunnittelu, organisointi tai johtaminen. 

Loka-marraskuussa 2022 toteutettuun kyselyyn saatiin neljän viikon aikana yli 240 vastausta. Suuri kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Raportin tulokset ovat alan koulutusinstituutioiden, työmarkkinajärjestöjen ja organisaatioiden käytössä vapaasti.